Mitä Coaching on?

Hyvinvointiluotsi käyttää valmennusmenetelmänään pääsääntöisesti coachingia, koska se on tutkitusti toimivin keino muuttaa suunnittelu tekemiseksi ja saavuttaa tavoitteet pitkäkestoisesti

Ratkaisukeskeistä

Coaching on tulevaisuuteen tähtäävä valmennusmenetelmä. Aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja erilaisten harjoitusten avulla valmentaja auttaa valmennettavaa pohtimaan asioita aiempaa laajemmin ja omien näkökulmiensa ulkopuolelta.

Valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeistä toimintatapaa ja positiivista psykologiaa. Tämän viitekehyksen lisäksi hyödynnetään tarvittaessa tekniikoita, joiden tausta löytyy urheilijoiden mentaalivalmennuksesta, NLP:stä, luovuusvalmennuksesta, mindfulnessista jne. Valmennuksen tavoitteena on hyödyntää niin tietoisen mielen kuin tiedostamattomankin mielen potentiaalia. Keinot valitaan aina asiakaslähtöisesti valmennettavan toiveita kuunnellen.

Coaching on ehdottoman luottamuksellista.

Edetään valmennettavan ehdoilla

Coachingissa valmentaja ei neuvo eikä jakele omia mielipiteitään, vaan valmennuksessa tähdätään valmennettavan oman potentiaalin täysimittaiseen hyödyntämiseen. Kun ratkaisut tulevat omien oivallusten kautta ja itselle sopivista lähtökohdista, matka kohti tavoitetta tuntuu mielekkäältä. Valmentajan tehtävänä on auttaa matkan varrella mahdollisten eteen tulevien esteiden ylittämisessä.

Coachingissa edetään valmennettavalle sopivaan tahtiin. Kohti päätavoitetta edetään sopivankokoisten välitavoitteiden kautta, jolloin jo matka itsessään on palkitsevaa! Ajattelumallien muuttumisen myötä toivotut tavoitteet saavutetaan pitkäkestoisesti.

Lisää tietoa coachingin tuomista hyödyistä löytyy täältä: Benefits of Using a Coach 

Coaching on kehittymisprosessi, jonka kesto on tavoitteista riippuen tyypillisesti neljästä kuuteen kuukautta. Valmennustapaamisia on yleensä noin kahden-kolmen viikon välein. Varsinainen muutos tapahtuu tapaamisten välillä, jonne voidaan sopia tehtäviä, joiden avulla konkreettisten uusien toimintatapojen käyttöönotto ja päätösten tekeminen helpottuvat.

Tiimi- ja ryhmäcoaching

Tiimicoachingissa käsitellään asioita tiimin yhteisten tavoitteiden lähtökohdista ja ryhmäcoachingissa jokaisella voi olla ryhmän teeman mukaiset omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Useamman henkilön yhtäaikainen valmennus tuo osallistujille lisää näkökulmia, mikä auttaa omassa kehittymisessä eteenpäin.etenemää ete 

Miten coaching eroaa terapiasta?

Terapiassa keskitytään yleensä käymään lävitse menneisyydessä tapahtuneita asioita, kun taas coaching on hyvin tavoiteorientoitunutta: näkökulma on nykyhetkessä ja toivotulla tavalla tulevaisuudessa tapahtuvissa asioissa.

Miten life coaching ja business coaching eroavat toisistaan?

Molemmissa toteutuvat edellä kerrotut coachingin elementit. Monia aiheita voidaan käsitellä kummassakin yhteydessä, kuten esimerkiksi ajankäytön hallintaa tai vuorovaikutustaitoja. Business coachingissa on yleensä aina mukana niin sanotut kolmikantakeskustelut, joissa valmentajan, valmennettavan ja organisaation edustajan kesken käydään lävitse valmennuksen yleisiä tavoitteita organisaation näkökulmasta.

Business coaching on liike-elämässä maailmanlaajuisesti erittäin suosittu ja Suomessakin väitöskirjatasolla tutkittu valmennusmenetelmä. Ria Parppein väitöskirjaan voit tutustua täällä. Myös life coachingin kysyntä on kovassa kasvussa, koska nopeatahtisessa arjessa haasteita itsensä johtamisessa on koko ajan yhä enemmän myös työelämän ulkopuolella.

Usein valmennuksen avulla saatu tauko arjen pyörityksestä avaa ihan uusia näkökulmia siihen, mikä on olennaisinta juuri nyt. Tällöin omat voimavarat kasvavat ja itselle parhaimpien valintojen tekeminen helpottuu.

Tyypillisiä aiheita business coachingissa ovat esimerkiksi:

 • ajankäytön hallinta
 • työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
 • valmentava esimiestyö
 • vuorovaikutustaidot
 • johtamistaidot
 • palaverikäytännöt
 • projektien edistäminen
 • työmotivaatio
 • työilmapiiri
 • tiimityö
 • organisaatiomuutokset
 • yt-neuvottelut
 • jne.

Tyypillisiä aiheita life coachingissa ovat esimerkiksi:

 • ajankäytön hallinta
 • työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen
 • johonkin asiaan ryhtyminen
 • itsetunnon vahvistaminen
 • vuorovaikutustaidot
 • liikunnan lisääminen
 • painonpudotus
 • raha-asiat
 • parisuhdeasiat
 • urasuunnittelu
 • asuminen
 • uusperhekuviot
 • jne.

Miten löydän itselleni sopivan valmentajan?

Valmentajan osaaminen on coaching-prosessin onnistumisen kannalta olennaisen tärkeä asia. Koska coach-nimike ei ole suojattu, sopivan valmentajan valitsemisessa kannattaa olla tarkkana.

Valmentajan koulutustausta on hyvä selvittää ja varmistaa, että valmentaja on sitoutunut noudattamaan kansainvälisen kattojärjestön ICF:n (International Coach Federation) eettisiä sääntöjä. Ammattitaidosta kertoo myös se, että valmentajan koulutus on pohjautunut ICF:n laatimien coaching-ydintaitojen harjoitteluun.

Yksi tärkeimmistä valintakriteereistä valmentajaa valitessa on myös valmentajan ja valmennettavan "kemioiden yhteensopivuus", jotta valmennukseen muodostuu mahdollisimman luottamuksellinen ilmapiiri. Siksi jo ennen varsinaista valmennustapaamista kannattaa tavata kerran tai muuten keskustella valmentajan kanssa kunnolla. Ja valmennettavalla tulee aina säilyä vapaus päättää, tavataanko jatkossakin.

 

 

 

Olemme myös Facebookissa!